Regulamin

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Korzystanie z serwisu - składanie i realizacji zamówień
 4. Opłaty
 5. Zasady korzystania z zakupionych produktów
 6. Wyłączenie odpowiedzialności
 7. Faktury
 8. Postanowienia końcowe
 9. Polityka prywatności

I. Definicje

1.1. Usługodawcą i Właścicielem serwisu http://izabeladembinska.myvod.io/ jest Izabela Dembińska, właściciel firmy AKUSZERKA Izabela Dembińska Praktyka Położnej z siedzibą przy Łużycka 31b 05-092 Łomianki lokal 5, nip 1132515948 poczta: kontakt@rodzimy.pl

1.2. Serwis - internetowy serwis usługowy, świadczący usługi transmisji danych, umożliwiający Użytkownikom/Kursantom korzystanie z Materiałów i Materiałów dodatkowych: filmów video oraz innych materiałów za pomocą urządzeń elektronicznych podłączonych do Internetu. Adres internetowy Serwisu to www.izabeladembinska.myvod.io

1.3. Użytkownik / Kursant - osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu. 

1.4. Materiały – kursy/ lekcje/ zajęcia w formie VOD, czyli nagrania wideo udostępnione Użytkownikowi za pomocą Internetu. 

1.5. Materiały dodatkowe - pliki, będące dodatkiem do Produktu. 

1.6. Usługa / Produkt -  usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu w Serwiesie przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) Materiałów i Matreiałów dodatkowych, umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu potwierdzenia opłaty za zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika. 

1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu za pośrednictwem Serwisu internetowego.

1.8. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

1.9. Opłata – określona należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale VOD.

1.10. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. Usługodawca wskazuje Termin ważności Usługi każdorazowo przy materiale VOD udostępnionym w Serwisie.

1.11. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu http://izabeladembinska.myvod.io/

1.12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.

11.13. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) ze zm.

11.14. Ustawa Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do Materiałów w Serwiesie.

2.2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika. 

2.3. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. 

2.4. Do korzystania z Serwisu wymagane są urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron www, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail. 

2.5. Do korzystania z Serwisu wymagane jest spełnienie wymagań technicznych:

- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

- dostęp do poczty elektronicznej;

- łącze z Internetem o przepustowości 3 Mbit/s lub więcej;

- zainstalowana aktualna lub jedna z dwóch poprzednich wersji przeglądarek internetowych wymienionych poniżej, jeśli nie jest zaznaczone inaczej, na systemach operacyjnych Windows 8+, Mac OSX 10.12+, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:

a) Mozilla Firefox;
b) Opera;
c) Google Chrome;
d) Microsoft Edge;
e) Apple Safari, jeżeli wersja jest wyższa niż 10.0;

- wyposażenie w ekran o szerokości co najmniej 1366 px;

2.6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość Materiałów video w przypadku niedostosowania wymagań technicznych opisanych w punkcie powyżej. 

2.7. Podczas korzystania z Serwisu, w urządzeniu Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego działania Serwisu.

2.8. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

2.9. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Właścicel Serwisu ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług. 

2.10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie http://izabeladembinska.myvod.io/ w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Właściciel Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie serwisu, w Regulaminie. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie z serwisu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe właściciela serwisu).

2.11. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2.12. http://izabeladembinska.myvod.io/ zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Produktów dowolnemu użytkownikowi, jeżeli uzna, że dany Użytkownik narusza Prawa Autorskie lub działa na szkodę firmy Akuszerka Izabela dembińska Praktyka Położnej

 

III. Korzystanie z serwisu  - składanie i realizacja zamówień

3.1. W celu skorzystania z Usługi wymagane jest podanie adresu e-mail i posiadanie konta w Serwisie. Użytkownik może zrezygnować z posiadania konta w Serwisie i zaprzestać korzystania z Usług w dowolnym momencie.

3.2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci filmów VOD oraz innych plików komputerowych zawierających nagrania wideo, artykuły, instrukcje ćwiczeń, zdjęcia, załączniki i inne materiały tekstowe będące uzupełnieniem szkoleń w formie video. 

3.3. Użytkownik może odtwarzać zakupiony Materiał nieograniczoną liczbę razy przez ograniczony czas, podany w Serwisie przy każdym produkcie lub doprecyzowany w opisie Produktu.  

3.4. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu, w opisie Produktu oraz podczas składania zamówienia. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

3.5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

3.6. Głównym sposobem dostawy Produktu jest możliwość odtwarzania go w serwisie goodmove.myvod.io. 

3.7. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do korzytsania z Materiałów i Materiałów dodatkowych. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

3.8. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty. 

3.9. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. 

 

IV. Korzystanie z serwisu - Opłaty

4.1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata.

4.2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

4.3. Ceny wszystkich Usług znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zostały określone przy interesującym Użytkownika Materiale.

4.4. Właściciel Serwisu ma prawo do zmiany cen Materiałów znajdujących się w Serwisie w dowolnym czasie. 

4.5. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym w Serwisie przez Usługodawcę.

4.6. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z następujących metod płatności: przelew on-line (PayU) lub przelew tradycyjny. W przypadku dokonania Opłaty za pośrednictwem systemu PayU, Użytkownik powinien dodatkowo zaakceptować regulamin PayU.

4.7. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie (w przypadku płatności przez system PayU) lub przez Usługodawcę w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy w przypadku wybrania opcji Opłaty w drodze przelewu tradycyjnego. W

przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawca nie otrzyma od Użytkownika Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostaje zablokowana a Umowa wygasa.

 

V. Zasady korzystania z zakupionych produktów

5.1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.

5.2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli oglądać Treści oferowane w serwisie za pomocą dostępnych kanałów dystrybucji. 

5.3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania, pobierania, klonowania, udostępniania Produktu a także wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne. Użytkownik w żadnym momencie nie nabywa praw, w tym praw własności intelektualnej, do materiałów udostępnionych mu do korzystania. 

5.4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. 

5.5. Użytkownik nie ma prawa podawać osobom trzecim loginu i hasła do swojego Konta. 

5.6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sytuacji, mogących naruszać prawa autorskie, Izabela Dembińska może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika) z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

5.7. Właściciel Serwisu ma prawo do ograniczenia dostępu bądź całkowitego zablokowania Konta w następujących przypadkach: 

 • Użytkownik wykorzystuje serwis do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
 • Użytkownik udostępnia login i hasło do swojego konta w serwisie innym użytkownikom lub osobom trzecim;
 • Użytkownik udostępnia login i hasło do swojego konta w serwisie w mediach społecznościowych lub w innej formie przekazu;
 • Uzytkownik podejmuje próbę nagrywania i przechowywania treści serwisu na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze, poprzez nagrywanie ekranu monitora.

 

VI. Wyłączenie odpowiedzialności

6.1. AKUSZERKA Izabela Dembińska Praktyka Położnej nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. 

6.2.  AKUSZERKA Izabela Dembińska Praktyka Położnej nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

6.3. AKUSZERKA Izabela Dembińska Praktyka Położnej zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od . AKUSZERKA Izabela Dembińska Praktyka Położnej

 

VII. Reklamacje i zwroty

7.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@rodzimy.pl

7.2. AKUSZERKA Izabela Dembińska Praktyka Położnej rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji  poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika. 

7.3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy się nie uruchamia, jest uszkodzony, nie daje się odtworzyć z przyczyn leżących po stronie l AKUSZERKA Izabela Dembińska Praktyka Położnej ub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może niezwłocznie po nieprawidłowym uruchomieniu się programu, wystąpić do AKUSZERKA Izabela Dembińska Praktyka Położnej z reklamacją. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej, na użytkowniku ciąży obowiązek sprawdzenia poprawności technicznej możliwości użytkowania platformy izabeladembinska.myvod.pl (po raz pierwszy) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu jego zakupu. 

7.4. Reklamacja Produktu powinna zawierać co najmniej: nazwę Produktu, numer zamówienia (transakcji), datę oraz cenę zakupu. Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie e-maila z adresu, który został podany podczas składnia zamówienia. 

7.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji AKUSZERKA Izabela Dembińska Praktyka Położnej dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza reklamacji. 

7.6. AKUSZERKA Izabela Dembińska Praktyka Położnej deklaruje, że wszystkie reklamacje będą rozpatrywane z zachowaniem dobrych zwyczajów handlowych.

7.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

(2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.8.  Z wyłączeniem umów, o których mowa w pkt. 7.7., konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcy podanymi na wstępie niniejszego Regulaminu. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

VII. Faktury  

8.1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej. 

8.2. Użytkownik otrzymuje faktury  w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia. Wystarczy zaznaczyć pole "Chcę otrzymać fakturę", a następnie uzupełnić niezbędne dane. 

8.3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej. 

 

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020.

8.2. AKUSZERKA Izabela Dembińska Praktyka Położnej zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. 

8.3. Użytkownik ma zawsze możliwość zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. W zakresie Umów zawartych przed momentem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości w sposób określony powyżej, Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w momencie zakupu Produktu. 

8.4. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięciem Konta Użytkownika. 

8.5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

8.6. AKUSZERKA Izabela Dembińska Praktyka Położnej dokłada należytej staranności by chronić prywatność i dane osobowe Użytkowników oraz podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo korzystania z Serwisu oraz usprawniające korzystanie z Serwisu, ale nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania wszystkich zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet.

8.7. Wszystkie informacje, które są dostępne na stronie Serwisu, mają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. Natomiast wszelkie decyzje, które zostały lub zostaną podjęte na podstawie zawartych na stronie informacji, w tym decyzje dotyczące stanu zdrowia osoby odwiedzającej stronę, są podejmowane na wyłączną odpowiedzialność tej osoby. Właściciel serwisu rekomenduje, żeby każda osoba przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji mogącej mieć wpływ na jej stan zdrowia zgłosiła się po poradę do lekarza specjalisty.

 

IX. Polityka prywatności    

 

9.1. Definicje

RODO  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis  – serwis internetowy www.goodmove.myvod.io należy do firmy Reha-Fit Katarzyna Witek-Sokołowska, ul. Wrocławska 25/24, 01-493 Warszawa, NIP 5222729201.

Użytkownik/ Kursant – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z oferowanych usług.

Szkolenia/ Kursy/ Zajęcia – usługi oferowane przez Reha-Fit Katarzyna Witek-Sokołowska.

Ty, Twój, Ci – Użytkownik/ Kursant

 

9.2. Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Izabela Dembińska, właściciel firmy AKUSZERKA Izabela Dembińska Praktyka Położnej z siedzibą przy Łużycka 31b 05-092 Łomianki lokal 5, nip 1132515948 poczta: kontakt@rodzimy.pl

 

 

9.3. Kontakt z administratorem danych

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w tym przysługujących Ci praw, skontaktuj się ze mną:

 • mailowo: kontakt@rodzimy.pl

pisemnie: AKUSZERKA Izabela Dembińska Praktyka Położnej z siedzibą przy Łużycka 31b 05-092 Łomianki lokal 5, nip 1132515948

 • telefonicznie: 692115145

9.4. Gromadzenie i przetwarzanie danych 

9.4.1. Właściciel Serwisu zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich Kursów w sposób anonimowy, ograniczając przetwarzanie danych do niezbędnego minimum. Jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się, korzystanie z niektórych usług, itp.

9.4.2. Serwis gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisu. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

9.4.3. Informacje o Użytkowniku przesyłane są także od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Użytkownikowi dokonanie płatności online za zakupione usługi. Są to informacje o statusie płatności za usługę.

 

9.5. Jakie dane osobowe przetwarzam?

AKUSZERKA Izabela Dembińska Praktyka Położnej przetwarza dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników/ Kursantów podane w formularzu zgłoszeniowym. Są to następujące dane: imię, nazwisko oraz e-mail, a w przypadku działalności gospodarczej także nr NIP, adres i nazwa firmy.

 

9.6. W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i jak długo przetwarzam dane osobowe?

Dane osobowe Użytkownika/Kursanta uzyskane w związku z korzystaniem z Serwisu, wykorzystuję m.in do dostarczania treści oraz usług Użytkownikom, w tym treści dopasowanych do ich zainteresowań, prowadzenia pomiarów i ulepszania treści i usług w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO, tj.:

 • Sprzedaż i dostawa zamówionego towaru

Zakres danych: dane osobowe niezbędne do wykonania umowy: imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej także numer NIP, firma pod którą działalność jest prowadzona, adres do korespondencji. 

Cel: wykonanie umowy.

Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • Rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych: W tym celu mogę przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z moich usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Cel: rozpoznanie reklamacji, skargi wniosku czy zapytania.

Podstawa prawna: mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

 • Dokonywanie rozliczeń

Zakres danych: dane niezbędne do dokonania rozliczeń, w tym: imię, nazwisko, firma pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, adres, nr NIP.

Cel: wykonywanie obowiązków rozliczeniowych 

Podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 • Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu 

Zakres danych: dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwiu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Cel: poprawienie i usprawnienie funkcjonowania Serwisu

Podstawa prawna: mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 • Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych: w tym celu mogę przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, takie jak: imię, nazwisko, adres, nr NIP, dane dotyczące korzystania z moich usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Cel: umożliwienie ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń.

Podstawa prawna: mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 • Statystyka własna

Zakres danych: w tym celu przetwarzam Twoje dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, historię zamówień.

Cel: opracowanie i analiza statystyki dotyczącej parametrów i wyników sprzedaży

Podstawa prawna: mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na analizie wyników sprzedaży, geograficznego rozmieszczenia, prognoz i rozwoju działalności gospodarczej.

Zakres danych: w tym celu mogę przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z moich usług, będących przyczyną kontaktu, dane zawarte w dokumentach załączonych do zapytania. Kontakt może odbywać się za pomocą chatu czy poczty elektronicznej.

Cel: odpowiedź na zapytanie

Podstawa prawna: mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tworzenie i podtrzymywanie relacji z obecnymi i przyszłymi klientami, a w zależności od treści korespondencji – podjęcie działań na Twoje żądanie, w tym jeszcze przed zawarciem ewentualnej umowy. 

 • marketing bezpośredni 

zakres danych: imię, nazwisko, adres mailowy.

Cel: wysyłka informacji handlowych i materiałów marketingowych mailowo, przyznawanie rabatów i innych korzyści.

Podstawa prawna: mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), działania nakierowane na pozyskanie nowych zamówień.

 

9.7. Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe?

Właściciel Serwisu przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, informuję, że dane osobowe przetwarzam przez okres:

 1. do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z wykonania zawartej umowy – w odniesieniu do danych osobowych podanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 2. 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 3. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.

Dodatkowo dane osobowe Użytkowników przechowuję przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

 

9.8. Komu udostępniam Twoje dane osobowe?

Przekazuję Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

1. Dostawcy usług, z których korzystam przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazuję Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają moim poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 

2. Podmioty przetwarzające:

 • Korzystam lub planuję korzystać z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na moje polecenie. Świadczą oni dla mnie usługę hostingu, dostarczają systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta.
 • podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe czy konsultacyjne

3. Inni administratorzy danych, przetwarzający je we własnym imieniu:

 (w przypadku korzystania ze sprzedaży ratalnej, umowy leasingu)

 • podmiotom za pośrednictwem których realizowane są płatności;
 • leasingodawcom (w przypadku korzystania z usług leasingu);
 • Urzędowi Skarbowemu, celem wykonania obowiązków publicznoprawnych;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu realizacji doręczenia zamówionych towarów;
 • podmiotom świadczącym na rzecz naszej firmy usługi prawne, podatkowe w zakresie w jakim te podmioty są niezależnymi od nas administratorami danych.

4. Organy państwowe:

Udostępniam Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do mnie o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Nie przekazuję Twoich danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do państw trzecich. 

Nie stosuję zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

9.9. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci szereg praw, których realizację zobowiązana jestem zapewnić.

Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania pisemnie lub na adres mailowy: kontakt@rodzimy.pl

Pamiętaj, masz prawo do:

 • dostępu do Twoich danych

Realizując to prawo masz w szczególności prawo uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzam Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 • żądania sprostowania Twoich danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać także samodzielnie w ustawieniach Profilu, jeśli jesteś Użytkownikiem Zalogowanym. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

 • żądania usunięcia danych

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będę traktować jako żądanie usunięcia Konta w Serwisie.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 2. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, mogę zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowuję dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z moich usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwiam Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będę też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczę ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebrano lub wykorzystywano, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuję, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzam Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem produktów i usług, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będę mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usunę Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. 

Podstawa prawna: art. 21 RODO

 • przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które mi dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślę w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 • wniesienia skargi do organu nadzoru

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna: art. 77 RODO

W jakim czasie spełnię Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 

9.10. W jaki sposób dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla mnie ważne, dlatego dokładamy starań by spełnić odpowiednio wysokie standardy. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

 

9.11. W jaki sposób korzystam z plików cookies?

Serwis www.izabeladembinska.myvod.io wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli dane informatyczne przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służące do korzystania ze stron internetowych serwisu. Dane te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz najczęściej unikalną wartość.

 

Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies na urządzeniu końcowym. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

 

Istotnym jest, iż pliki cookies mają charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie brak jest możliwości identyfikacji tożsamości

 

9.12. Zmiany w polityce prywatności

Podążając za rozwojem technologii oraz zmianach w przepisach prawa, dostosowuję do nich Politykę Prywatności, zmieniając lub uzupełniając zawarte w niej postanowienia stosownie do potrzeb. 

O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformuję Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w Serwisie, a w przypadku istotnych zmian mogę wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję